Атестація педагогічних працівників

професійно-технічних навчальних закладів, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років. Це визначення відповідності працівників займаній посаді, рівню кваліфікації. Відповідно до п. 1.2. Типового положення про атестацію педагогічних працівників атестація – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Однією з форм узагальнення досвіду викладача чи майстра виробничого навчання є його опис (портфоліо, творче досьє, творчий звіт тощо). Портфоліо педагога (творчий звіт, опис досвіду) має містити результати роботи претендента за міжатестаційний період. Портфоліо – це кейс, в якому зібрані та систематизовані всі напрацювання за міжатестаційний період по всім напрямкам діяльності педагогічного працівника. Тобто, портфоліо є способом фіксації, нагромадження й оцінки індивідуальних досягнень викладача чи майстра виробничого навчання за певний проміжок часу. Структура портфоліо педагогічного працівника Лубенського професійного ліцею до атестації представляє собою своєрідний орієнтир всіх можливих видів активності педагога. Дане портфоліо складається з двох частин – файлової папки «документи» та мультимедійної презентації, котрі включають такі розділи: І. Загальні відомості про педагогічного працівника. ІІ. Навчально-методична діяльність педагогічного працівника. ІІІ. Навчально-матеріальна база предмету. ІV. Результати педагогічної діяльності. Вимоги до оформлення портфоліо: – систематичність і регулярність самомоніторингу; – структуризація матеріалів, логічність і лаконічність всіх письмових пояснень; – акуратність і естетичність оформлення; – цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів; – наочність і обґрунтованість презентації. Кожен розділ має свої підрозділи відповідно до специфіки, стажу роботи та участі педагогічного працівника в роботі навчального закладу. Файлову папку «документи» педагоги ліцею наповнюють матеріалами протягом міжатестаційного періоду. На засіданні атестаційної комісії викладачі і майстри виробничого навчання представляють свої досягнення членами атестаційної комісії, доводять свою відповідність певному кваліфікаційному рівню за допомогою мультимедійної презентації, що дає можливість унаочнити інформацію про напрацювання та результати за міжатестаційний період. Типове положення про атестацію педагогічних працівників Про атестацію Кваліфікаційні вимоги майстра Постанова кабінету міністрів Атестація 2021 Ярмольчук О.Г. Ярмольчук О.Г.