Методична діяльність

Розділ веде методист, спеціаліст вищої категорії

Гиренко Валентина Григорівна

Відповідно до рішення журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти серед закладів другого атестаційного рівня авторський колектив проекту «Використання засобів мультимедійних технологій як інструменту для вдосконалення й оптимізації навчально-виховного процесу» Лубенського професійного ліцею зайняв 2-ге місце в конкурсі (наказ Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 10.11.2016 р. №408). Єдина методична проблема Лубенського професійного ліцею (прийнята на засіданні педагогічної ради 15.06.2016, протокол № 7): «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі як засіб розвитку компетентностей педагога й учня» Актуальність вибору проблеми Перебудова професійно-технічної освіти вимагає не тільки перегляду і вдосконалення змісту освіти відповідно до нових завдань сучасного суспільства, але й активізації методів організації навчального процесу. Модернізація професійно-технічної освіти відбувається непросто, але разом із тим планомірно: доводиться відмовлятися від стереотипів, виробляти нові принципи професійної освіти, формувати нові її зміст і методи. Отже, враховуючи запити сьогодення – впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що мають забезпечити: удосконалення навчально-виховного процесу; формування в учнів знань, умінь та навичок майбутньої професійної діяльності; підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві; розвиток та становлення особистості – педагогічний колектив у 2016/2017 н. р. розпочав роботу над єдиною методичною проблемою «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі як засіб розвитку компетентностей педагога й учня». Цінність даної проблеми полягає у розвитку компетентностей педагогів та учнів шляхом застосування інформаційно комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, що сприятиме підвищенню його ефективності, забезпечить доступність та ефективність професійної освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Мета: вдосконалення професійної компетентності та майстерності кожного педагога; формування у викладачів та майстрів виробничого навчання готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку; розвиток творчої ініціативи педагога; вироблення інноваційного стилю діяльності, потреби в педагогічних нововведеннях і розвиток варіативної педагогічної діяльності; розвиток, корекція й модернізація особистого потенціалу педагога щодо опанування та застосування інформаційно-комунікаційними технологіями; підготовка конкурентоспроможного фахівця відповідно до параметрів освітньої діяльності. Зміст: визначення змісту впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на основі прогнозування потреб розвитку суспільства та освіти; використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності та методичній роботі; удосконалення професійних умінь, аналіз і самоаналіз особистого досвіду; опанування інформаційно-комунікаційними технологіями, методами, прийомами і способами дій; експериментальна перевірка нових ідей, методів, прийомів роботи з учнями. Завдання: визначення на основі аналізу наукової літератури понять «професійна компетентність педагога» та «інформаційно-комунікаційна компетентність»; окреслення ступеня розриву між рівнем професійної компетентності й вимогами суспільства щодо рівня педагогічної діяльності; визначення необхідності застосування інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розвитку компетентностей педагога й учня; діагностика професійних труднощів викладачів та майстрів виробничого навчання й визначення основних перешкод професійного розвитку педагога; самооцінка діяльності педагога, визначення перспектив педагогічного зростання; створення умов для реалізації творчого потенціалу та соціальної адаптації педагогів до інноваційного освітнього середовища; формування в педагога позиції активного суб’єкта методичної та навчальної діяльності; експериментальна перевірка ефективності застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Термін реалізації: 2016/2021 н. рр. Етапи реалізації: І – 2016/2017 н. р. – діагностико-теоретичний; ІІ – 2017/2018 – 2018/2019 н. рр. – адаптаційно-корекційний; ІІІ – 2019/2020 н. р. – формувальний; ІУ – 2020/2021 н. р. – підсумковий. Очікувані результати: практичне використання педагогами досягнень науки, передового педагогічного досвіду щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій; підвищення ефективності самоосвітньої діяльності педагогічних працівників; підвищення рівня комп’ютерної грамотності педагогів; підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, їх творчого потенціалу; використання набутого досвіду; здатність продукувати власний перспективний педагогічний досвід; висока мотивація до неперервної освіти; поліпшення та інтенсифікація якості навчально-виховного процесу; активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів; розвиток компетентностей та творчих здібностей учнів; підвищення зацікавленості до оволодіння професією; підвищення якості знань з предметів.

Методичний кабінет Основними функціями методичного кабінету Лубенського професійного ліцею є: · координація діяльності з НМЦ ПТО у Полтавській області.створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів; · проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками; · надання допомоги педагогічним працівникам у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності; · узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду; · вивчення й аналіз проблем практичної освіти (мотивація навчання учнів, підвищення знань учнів, робота з обдарованими дітьми, підвищення рівня професійних умінь учнів, розвиток творчого потенціалу педагогів та учнів); · інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації; · курсове підвищення кваліфікації педагогів; · стажування майстрів виробничого навчання; · масові заходи з педагогами та учнями; · участь в атестації педагогів; · науково-методичне інформування; · консультації; · вивчення інновацій; Діяльність методичного кабінету передбачає: · організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників (семінарів, шкіл передового досвіду, лекцій, індивідуальних і групових консультацій тощо); · організацію педагогічних читань; · організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки й технологій; · ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях і конференціях. Оснащення методичного кабінету створює умови для ефективної індивідуальної методичної роботи та проведення масових методичних заходів; для цього в кабінеті зосереджуються нормативні та інструктивні матеріали, навчальна документація, педагогічна і методична література тощо. Проблеми та питання, які допомагає розв’язати методичний кабінет: ·систематичне підвищення педагогічної майстерності та методичного рівня педагогів; · пропаганда та методичне забезпечення впровадження сучасних педагогічних технологій і ППД; · удосконалення навичок самоосвітньої роботи педагога, надання кваліфікованої допомоги в підвищенні педагогічної майстерності; · засвоєння істотних ознак уроку як цілісної динамічної системи; · впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес. · узагальнення досвіду, публікації матеріалів з досвіду роботи у фахових виданнях; · інформаційно-методична допомога викладачам, які викладають 2-3 предмети; · інформаційна забезпеченість методичних заходів, їх інформаційна наповненість; · розробка, апробація, поширення навчально-методичних матеріалів; · навчання педагогів користуванню новими інформаційними технологіями; · організація діяльності бібліотеки методичного кабінету. Підписка на фахові газети і журнали. Зміст методичної роботи: · систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроку, факультативних та інших занять, позакласної роботи та навчально-виховного процесу в цілому; вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості; · підготовка та проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійного рівня учнів, їх вихованості, розвитку; · надання практичної допомоги педагогічним працівникам в оволодінні сучасними методами викладання і виховання; · інформаційне забезпечення педагогічних працівників щодо питань освіти, педагогіки, психології; · допомога педагогам в аналізі якості навчальних досягнень учнів, рівня їх вихованості, розвитку. Методичний кабінет працює згідно плану на поточний навчальний рік, головним завданням якого є підготовка необхідного методичного забезпечення всіх запланованих напрямків методичної роботи.·
Методичний день Методичний день викладача: Забезпечення творчого підходу до розв’язання складних і багатогранних проблем, які стоять перед навчальним закладом, складають основу методичної роботи, що розглядається як цілісна система заходів щодо підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів викладачів. Вирішальна ланка системи методичної освіти – самоосвітня робота. Саме це мав на увазі В.Сухомлинський, коли писав, звертаючись до вчителів: «Удосконалення методичної роботи – це передусім самоосвіта, особисті ваші зусилля, спрямовані на підвищення власної культури праці і в першу чергу культури мислення». Тому завдання навчального закладу створити такі умови, які б давали можливість педагогам підвищувати свій професіоналізм. Адже перевага самоосвітньої роботи викладача перед іншими формами методичної роботи, як писав В.Сухомлинський, в тому, що «Знання, добуті самоосвітою, дуже міцно зберігаються в пам’яті ..., бо саме у процесі самоосвіти формуються індивідуальні риси особистості, виробляється індивідуальний стиль розумової праці». Відповідно до цього і виникає потреба в методичному дні. «...Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителю треба ввібрати море світла, ні на хвилю не відходячи від променів вічно сяючого сонця знань людської мудрості» (В. Сухомлинський). Умови надання методичного дня Права та обов'язки суб'єктів навчально-виховного процесу визначено законом України «Про освіту» та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964. Методичний день надається адміністрацією професійно-технічного навчального закладу за поданням методиста або голови методичної комісії з метою його використання для самоосвіти роботи в бібліотеках та інших інформаційних центрах (Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі). Упродовж методичного дня викладач займається самоосвітою, а саме: вивченням законодавчих актів і нормативних документів з питань освіти й виховання; тематичним плануванням; оволодінням конкретними педагогічними технологіями, їх адаптацією до своїх умов; вивченням передового педагогічного досвіду; своїх умов; ознайомленням з новинками науково-педагогічної літератури; розробкою методичних матеріалів зі свого предмета, а також позакласної роботи; розробкою індивідуальних планів для учнів; відвідуванням бібліотек; роботою в методичному кабінеті.
Фото методичного кабінету