Напрямки роботи

Розділ веде заступник директора з виховної роботи

Соловей Валентина Анатоліївна

Фізична культура і спорт

Виховання є найважливішою функцією суспільства з найдавніших часів. Без передачі суспільно-історичного досвіду від одного покоління іншому, без залучення молоді до соціальних і виробничих відносин неможливий розвиток суспільства і забезпечення культури, існування людської цивілізації З розвитком суспільства змінюється і виховання: його мета, зміст, засоби. Основними напрямками освіти в Україні сьогодні є забезпечення формування соціально-компетентної, всебічно розвиненої особистості учня, з сформованими лідерськими якостями, а також нерозривної єдності інтелектуального, духовного і фізичного розвитку особистості, неперервність освітнього професійного вдосконалення людини, виховання в ній загальнолюдських духовних цінностей. Значна роль у розв’язанні цих проблем належить професійно-технічній освіті, як невід’ємній частині системи неперервної освіти. Прислів’я говорить: «Сад не дасть врожаю, якщо добре не подбає працівник». Без виховання і настанови людина наче земля, яка хоча і найкраща, але родитиме тільки бур’ян, якщо на ній не працювати. Крім сім’ї, сіяти в душу дитини «добре й вічне» покликані педагоги, майстри в/навчання, заклади ПТО. Виховну роботу в ліцеї здiйснюють: директор, заступники директора, викладачi, майстри виробничого навчання, керівник фізичного виховання, практичний психолог, бiблiотекар, керiвники секцiй, гуртків, органи учнівського самоврядування, батьківський комітет. Загальна мета виховної роботи Лубенського професійного ліцею: – виховання громадянина як члена правового суспільства демократичної держави, особи, що відчуває і цінує ідеали, свободи і рівності, усвідомлює вартість людської гідності, здатна сама визначити пріоритети власного життя, прагне встановлення справедливої і стабільної політичної системи і готова підтримувати її існування; – розвиток особистості з високою національною і громадянською свідомістю через систему особистісно – орієнтованої освіти; – реалізація концепції збереження фізичного й психічного здоров’я учнів в умовах здійснення навчально – виховного процессу; – формування у учнів розуміння особистої ролі в розвитку суспільства через систему учнівського самоврядування; – виховання особистості, що здатна будувати життя, яке варте Людини; – інтелектуальний та емоційний розвиток молодого покоління, формування його ціннісних орієнтацій, соціальних, етичних і естетичних ідеалів; – отримання необхідних знань і розвиток умінь, набуття досвіду професійної та творчої діяльності. Виховання– це процес соціальний в найширшому розумінні. З усім складним світом навколишньої дійсності учень ліцею входить у безкінечне число відносин, кожне з яких незмінно розвивається, переплітається з іншими відносинами, ускладнюється моральним і фізичним зростанням самого учня. Спрямовувати цей розвиток і керувати ним – завдання педагогічного колективу. Органiзацiю i керiвництво виховною роботою в групi забезпечує класний керiвник, майстер виробничого навчання. Планування виховної роботи в Лубенському професійному ліцеї проводиться в кілька етапів: на рік, на місяць, на рівні кожної конкретної справи і на рівні конкретного завдання відповідно до нормативних документів і плану роботи колективу. Основними напрямками виховної роботи Лубенського професійного ліцею , які щороку враховуються при складанні річного плану виховної роботи є: – національно-патріотичне, військово-патріотичне виховання; – громадянсько-правове виховання; – екологічне виховання; – моральне виховання; – інтелектуально-духовне виховання; – естетичне виховання; – трудове виховання; – фізичне виховання та утвердження здорового способу життя; – робота з батьками (родинно-сімейне виховання); – індивідуальна робота з учнями; – учнівське самоврядування. До основних завдань змiсту виховної роботи входить: – формування особистості майбутнього кваліфікованого робітника, для якого характерні почуття господаря, високий ступінь трудової активності, ініціативності та підприємливості, бажання працювати на користь суспільства, примножувати трудові традиції рідного краю; – підготовка молоді до самостійної діяльності в нових умовах господарювання, виховання дбайливого ставлення до приватної, суспільної та державної власності, природних багатств України; – розвиток і закріплення у учнів інтересу до обраної професії, професійного мислення, стимулювання подальшого набуття знань та вдосконалення своєї кваліфікації, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, формування особистості майбутнього кваліфікованого робітника, для якого характерні почуття господаря, високий ступінь трудової активності, ініціативності та підприємливості; – формування екологічної культури як внутрішнього регулятора поведінки учнів у навколишньому середовищ; – формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров’я; – формування правової культури, розвиток правосвідомості та громадянської відповідальності, потреба в оволодінні державною мовою; виховання непримиренного ставлення до антигромадських проявів, злочинності та порушень правопорядку, готовності до боротьби з ними; – вироблення у майбутніх працівників наукового світогляду, національної свідомості та соціальної активності, сприяння їх самовизначенню та громадянському становленню шляхом включення у систему суспільних зв’язків; – прищеплення учням культури поведінки та спілкування, навчання способів розв’язання конфліктів в середині колективу та в суспільстві; створення умов для соціальної реабілітації педагогічно запущених учнів; – психологічна підготовка молоді до сімейного життя, прищеплення морально чистих, гуманних, доброзичливих взаємовідносин, побудованих на взаємоповазі та відповідальності юнаків та дівчат. Для реалізації завдань виховної роботи Лубенського професійного ліцею педагогічними працівниками застосовуються наступні форми роботи: – збори учнiвського колективу (загальнi, групи); – ради профілактики злочинів та правопорушень (загальнi, групи); – обговорення полiтичних подiй в державi, в свiтi; – учнiвськi лекторiї, уроки-екскурсiї, уроки-зустрiчi з цiкавими людьми, рольовi iгри, диспути, творчi зустрiчi; – консультацiї: юридичнi, психологiчнi, медичнi тощо; – години психолога та психологічні тренінги; – вечори вiдпочинку, дискотеки, лiтературнi зустрiчi, українськi вечорницi, спортивнi iгри, змагання, гуртки, секцiї, козацькi забави тощо; – огляди художньої самодiяльностi; – екскурсiї до культурних та історичних памяток Лубен та iншi форми роботи.

Правове виховання