Організація навчального процесу

Розділ веде заступник директора з навчально-виробничої роботи

Гиренко Валентина Григорівна

Організація освітнього процесу — це система заходів, які охоплюють розподіл навчального навантаження між кафедрами закладу освіти, підбір викладачів, створення розкладу занять, консультацій, видів поточного та підсумкового контролю, державної атестації. Лубенський професійний ліцей здійснює освітню діяльність згідно із Законом України "Про професійну (професійно- технічну) освіту". У Лубенському професійному ліцеї навчально-виробничий процес здійснюється на підставі нормативно-правових актів в галузі професійно-технічної освіти. Планування навчально-виробничого процесу здійснюється відповідно до плану роботи ліцею на навчальний рік, який розглядається та схвалюється педагогічною радою та затверджується директором ліцею. Зміст розділів плану відповідає Положенню про організацію навчально-виробничого процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Графік освітнього процесу складається відповідно до робочих навчальних планів з професій та відображає періодичність та черговість основних складових: теоретичної та професійно-практичної підготовки, канікул, поетапних та державної кваліфікаційної атестації. Розклад занять складається своєчасно і відповідає робочим навчальним планам. Ліцей працює за п’ятиденним робочим тижнем, який не перевищує 36 годин навчального часу. Зміни в розкладі занять здійснюються обґрунтовано з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку змін. Інформація про зміни в розкладі занять напередодні розміщується на інформаційних стендах (біля розкладу). В основному зміни в розкладі занять пов’язані із хворобами педагогів, відрядженнями, про що свідчать підтверджуючі документи. Аналіз якості знань здобувачів освіти показав, що заміни уроків суттєво не впливають на якість підготовки робітників. З усіх професій розроблені пакети навчально-програмної документації, кожен з яких містить: робочий навчальний план з професії, освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, робочі навчальні програми з кожного предмета, перелік навчально-виробничих робіт, робочу навчальну програму з виробничої практики, критерії кваліфікаційної атестації випускників, список літератури. Поурочно-тематичні плани, щомісячні плани виробничого навчання, щоквартальні плани навчально-виробничої діяльності, перелік навчально-виробничих робіт на семестр відповідають вимогам робочих навчальних програм. Виконання навчальних планів систематично контролюється заступником директора з навчально-виробничої роботи, про що доповідається на нараді при директору. Облік теоретичного і виробничого навчання здійснюється викладачами та майстрами виробничого навчання у відповідних журналах обліку теоретичного та виробничого навчання. Контроль за веденням журналів здійснюється заступником директора з навчально-виробничої роботи не менше чотирьох разів на рік, про що свідчать записи на відповідній сторінці журналів. Аналіз ведення журналів теоретичного та виробничого навчання проводиться кожного семестру, що оформляється відповідним наказом. У ліцеї здійснюється поточний, проміжний та вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів. Поточний контроль здійснюється протягом усього періоду навчання і включає в себе опитування здобувачів освіти на уроках, самостійні та контрольні роботи, тестування. Тематичний контроль здійснюється для оцінювання навчальних досягнень учнів після вивчення теми робочої навчальної програми. Викладачі та майстри виробничого навчання самостійно обирають форми поточного та тематичного контролю, але якість та ефективність цих форм контролюється адміністрацією ліцею. До поетапної кваліфікаційної атестації здобувачів освіти, крім педагогічних працівників ліцею залучаються керівники та фахівці підприємств-замовників кадрів. Проміжний контроль здійснюється в кінці кожного семестру. Вихідний контроль проводиться по закінченню навчання і включає в себе проведення державної кваліфікаційної атестації. Форми та періодичність проміжного та вихідного контролю визначено робочим навчальним планом. У закладі освіти функціонує система внутрішнього контролю за організацією навчально-виробничого процесу, що здійснюється адміністрацією ліцею. Планування внутрішнього контролю передбачено окремим розділом плану роботи ліцею на навчальний рік і включає ряд основних заходів щодо аналізу навчально-виробничого процесу. Для організації планового контролю за навчальними досягненнями здобувачів освіти складається графік проведення директорських контрольних робіт з теоретичного навчання та перевірних робіт з виробничого навчання. Систематично здійснюється перевірка плануючої документації викладачів і майстрів виробничого навчання, керівників груп та керівників гуртків і секцій. Результати перевірок обговорюються на інструктивно-методичних нарадах і відображаються в наказах. На підставі результатів контролю визначається рівень проведення занять педагогічними працівниками. Теоретична підготовка проходить в навчальних кабінетах. Професійно-практична підготовка проводиться у навчально-виробничих майстернях, на робочих місцях на виробництві, де учні послідовно набувають навичок виконання робіт. Форма організації виробничого навчання обирається в залежності від особливості професії, але обов’язково за умови повного виконання робочих навчальних програм. Навчальні майстерні з професій обладнані технікою, інструментами, апаратурою і відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Організація виробничої практики у навчальному закладі відповідає «Положенню про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.06 №419, та іншим законодавчим актам та документам. Фізична підготовка проводиться у спортивній залі у формі уроків фізичної культури та в позаурочний час – у вигляді роботи у спортивних секціях. Для учнів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи організовані заняття з фізичної культури в позаурочний час, окремо від основної маси учнів. Робота інженерно-педагогічного колективу ліцею направлена на: - удосконалення навчально-матеріальної бази; - обладнання навчальних кабінетів, майстерень відповідно до вимог стандартів професійної (професійно-технічної) освіти; - підвищення якості роботи предметних гуртків та гуртків технічної творчості, виготовлення продукції, що має навчальну цінність; - удосконалення комплексно-методичного забезпечення; - впровадження передового педагогічного досвіду; підвищення ефективності і якості освітнього процесу.