Правила прийому до Лубенського професійного ліцею у 2021 році

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України. 1.4. Прийом громадян до Лубенського професійного ліцею у 2021 році здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідно до обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів на 2021 рік (додаток 1). 1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами. 1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. ІІ. Приймальна комісія 2.1. Прийом до Лубенського професійного ліцею здійснює приймальна комісія. 2.2. Очолює приймальну комісію директор Лубенського професійного ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи. 2.3. Директор Лубенського професійного ліцею при організації вступної кампанії та роботи приймальної комісії забезпечує виконання вимог Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 ,,Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) ”. Правила прийому до ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України та Типових правил, затверджуються директором закладу освіти за погодженням Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року. 2.4. Приймальна комісія: організовує прийом заяв та документів; проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення Лубенського професійного ліцею; організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору; приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Лубенського професійного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб; організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників; вирішує інші питання, пов'язані з прийомом. 2.5. Правила прийому до закладу Лубенського професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, які обумовлюють: перелік професій згідно з отриманою ліцензією; вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією; плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями; форми та ступеневість навчання; обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства; перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення та системи оцінювання знань, умінь та навичок; порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал (додаток 3); порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань (додаток 4); порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години); порядок проходження медичного огляду вступників до Лубенського професійного ліцею, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах (додаток 4 ). Прийом учнів до ліцею здійснюється на підставі ліцензій Міністерства освіти і науки України (додаток 5). 2.6. Приймальна комісія працює з понеділка до п’ятниці з 800 до 1700 без перерви. Прийом документів на навчання проводиться відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів з 01 лютого 2021 року до 31 серпня 2021 року. За рішенням Міністерства освіти і науки України та/або Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації набір до закладу освіти може бути продовжено. ІІІ. Документи для вступу 3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Лубенського професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають: документ про освіту: свідоцтво про здобуття базової середньої освіти для вступників на базі базової середньої освіти або свідоцтво (атестат) про здобуття повної загальної середньої освіти для вступників на базі повної загальної середньої освіти - оригінал за умови вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію; медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством; 6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток); копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності). Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні. 3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. ІV. Умови прийому 4.1. Прийом до Лубенського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання: за результатами співбесіди; за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту. Середній бал свідоцтва розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до свідоцтва та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію (предмети, з яких зроблено запис «звільнений (а)», у загальну кількість не враховуються). Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою). При виникненні спірних питань щодо конкурсного відбору вступників (однаковий середній бал свідоцтва про здобуття базової середньої освіти або свідоцтва (атестата) про здобуття повної загальної середньої освіти) з вступниками проводяться співбесіди (додаток 3). 4.2. Конкурсний відбір проводиться згідно затвердженого графіка (додаток 2). Про дату проведення конкурсного відбору заклад освіти повідомляє вступника при подачі до приймальної комісії документів до вступу. У разі продовження терміну набору учнів відбір проводиться у терміни встановлені наказом по ліцею. 4.3 Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту». 4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються. V. Зарахування 5.1. Зараховуються поза конкурсом: особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами); діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях; особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право; діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»; діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді». 5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов: випускники загальноосвітнього закладу освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю; випускники загальноосвітнього закладу освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою; учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними; призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу; особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями); особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання. 5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою здобуття освіти. 5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 5.5. Зарахування до Лубенського професійного ліцею здійснюється наказом директора закладу. 5.6. Зарахування до закладу Лубенського професійного ліцею на навчання за рахунок місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів. VІ. Прикінцеві положення 6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти. 6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Лубенського професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій заклад освіти може проводити додатковий прийом. 6.3. Особам, які не зараховані до Лубенського професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт. 6.5. Контроль за дотриманням цих правил прийому до Лубенського професійного ліцею здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. Додаток 1 до Правил прийму до Лубенського професійного ліцею у 2021році

ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ прийому учнів до Лубенського професійного ліцею за регіональним замовленням у 2021 році

№ з/п Код
про-
фесії
Назва професії Джерело фінансу-
вання
Освітній рівень вступників Ліцен-
зова-
ний обсяг
Плано-
ваний обсяг при-
йому
Термін навчання Форма навчання Кваліфікаційний рівень випускника Стать Вік по закінченню навчання
172317212
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Електрозварник ручного
зварювання
Місцевий бюджет повна загальна середня освіта (11 кл.)30161,5 рокуденна Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 4 розрядчол.,
жін
не менше 18 років
27133
7141
Штукатур.
Маляр
Місцевий бюджет базова середня освіта (9 кл.)30162 рокиденна Штукатур – 4 розряд
Маляр – 4 розряд
чол.,
жін
не менше 16 років
372127212
Електрозварник ручного
зварювання

Електрозварник ручного
зварювання
Місцевий бюджет повна загальна середня освіта (11 кл.)30161 рікденна Електрозварник ручного
зварювання – 2,3,4 розряд
чол.,
жін
не менше 18 років
47212

7241
Електрозварник ручного зварювання.
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електро-
устаткування
Місцевий бюджет повна загальна середня освіта (11 кл.)30161,5 рокуденна Електрозварник ручного зварювання – 2 розряд Електромонтер з ремонту та обслуговування електро-
устаткування – 2 розряд
чол.,
жін
не менше 18 років
55122

7412
Кухар.

Кондитер
Місцевий бюджет повна загальна середня освіта (11 кл.)30161,5 рокуденна Кухар – 3 розряд; Кондитер – 3 розряд чол.,
жін
не менше 18 років
65122Кухар Місцевий бюджет повна загальна середня освіта (11 кл.)30161,5 рокуденна Кухар – 3, 4 розряд; чол.,
жін
не менше 18 років
771247129
Столяр будівельний.

Монтажник гіпсокартонних конструкцій
Місцевий бюджет базова середня освіта (9 кл.)30162 рокиденна Столяр будівельний – 4 розряд; Монтажник гіпсокартонних конструкцій – 4 розряд чол.,
жін
не менше 16 років
 
 
 
                                 Додаток 2 
                                 до Правил прийму до Лубенського 
                                 професійного ліцею
			                             у 2021році

ГРАФІК проведення конкурсного відбору

№ з/п Код професії Назва професії Дата Час
17231Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.Електрозварник ручного зварювання 23.08.20218:00
27133
7141
Штукатур.
Маляр
25.08.20218:00
37212
7241
Електрозварник ручного зварювання.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
23.08.20218:00
47212 Електрозварник ручного зварювання.
27.08.20218:00
55122
7412
Кухар.
Кондитер
26.08.20218:00
67133
7141
Кухар. 26.08.20218:00
77124
7129
Столяр будівельний.
Монтажник гіпсокартонних конструкцій
25.08.20218:00
                                 Додаток 3 
                                 до Правил прийму до Лубенського 
                                 професійного ліцею
			                             у 2021році

 Порядок зарахування вступників,
 які мають однаковий конкурсний бал
 
 При виникненні спірних питань щодо конкурсного відбору вступників (однаковий середній бал свідоцтва 
 про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту) з вступниками 
 проводяться співбесіди. Завдання для проведення співбесід з вступниками готуються викладачами з
 відповідних предметів, майстрами виробничого навчання, розглядаються на засіданні Циклових
 методичних комісій теоретичної та практичної підготовки і затверджуються головою приймальної 
 комісії. Результати проведення співбесід протоколюються.
 
                                Додаток 4 
                                до Правил прийму до Лубенського 
                                професійного ліцею
                                   у 2021році

Порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань
 	У випадку незгоди з результатами конкурсного відбору, вступник або його батьки мають право
	на оскарження результатів у такому порядку:
− на ім’я голови приймальної комісії подається заява вступника або його батьків (для неповнолітніх) 
упродовж трьох днів після оголошення результатів;
– під час розгляду заяви сторонні особи, в т.ч. члени відповідних методичних та інших комісій, 
за виключенням вступника, заява якого розглядається, на засідання приймальної комісії не допускаються.
 Розгляд кожної заяви проводиться якщо на засіданні приймальної комісії присутні не менше 2/3 членів
 комісії.
– заява розглядається на засіданні приймальної комісії в день її подання в присутності вступника, 
але не пізніше наступного дня після її подання. Відсутність вступника на засіданні приймальної 
комісії не може явитися причиною оскарження рішення приймальної комісії з боку вступника. 
На засіданні приймальної комісії повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива обстановка. 
Додаткове опитування вступників при розгляді заяви не допускається. Під час розгляду заяви 
секретар приймальної комісії веде протокол, де записує всі зауваження членів комісії та висновки.
 Після закінчення засідання приймальної комісії протокол з висновками щодо оцінки роботи (відповіді)
 вступника підписується всіма членами приймальної комісії, які приймали участь у засіданні.
− висновки приймальної комісії оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду його роботи
 (результатів конкурсного відбору), про що особисто вступником робиться відповідний запис у 
 протоколі засідання приймальної комісії. У разі відсутності вступника на засіданні
 приймальної комісії або відмови з його сторони підписати протокол засідання приймальної комісії 
 секретар комісії здійснює відповідний запис у протокол засідання приймальної комісії.
      За наслідками розгляду заяви комісія має право прийняти одне з трьох рішень:
 – „попередня оцінка вступного іспиту (випробування) відповідає рівню і якості виконаної роботи
 та не змінюється”;
 – „попередня оцінка вступного іспиту (випробування) не відповідає рівню та якості виконаної
 роботи та збільшується на ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи 
 оцінки вступних випробувань)”;
 – „попередня оцінка вступного іспиту (випробування) не відповідає рівню та якості виконаної
 роботи та зменшується на ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи 
 оцінки вступних випробувань)”;
 Якщо за наслідками розгляду заяви приймальна комісія приймає рішення про зміну результатів 
 попереднього конкурсного відбору, нова оцінка знань вступника виставляється цифрою та 
 прописом спочатку в протоколі приймальної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до 
 протоколу іспиту (випробування). Кожна нова оцінка вступного іспиту (випробування) в протоколі 
 іспиту (випробування) підписується головою приймальної комісії.
    Розгляд кожної заяви повинен продовжуватися не більше однієї академічної години.
    Протоколи приймальної комісії зберігаються в справах Приймальної комісії поточного року.
    Порядок оскарження результатів конкурсного відбору доводиться через засоби наочної 
	  агітації (масової інформації) до відома вступників до початку вступних випробувань.
  Щорічна робота приймальної комісії закінчується звітом, якій затверджується на підсумковому
  засіданні Приймальної комісії Лубенського професійного ліцею.

 
                                 Додаток 4 
                                 до Правил прийму до Лубенського 
                                 професійного ліцею
                                   у 2021році

Порядок проходження медичного огляду вступників до Лубенського професійного ліцею, що проводять
 підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору
До Лубенського професійного ліцею вступники подають медичну довідку згідно із законодавством 
України , за формою 086 /о.
Медична довідка – це медичний документ, куди заносяться дані про здоров’я вступника. Вона 
потрібна під час вступу до Лубенського професійного ліцею для того, щоб проаналізувати інформацію 
про здоров’я учня: які щеплення зроблені, які хвороби в анамнезі, щоб вчасно надати медичну 
допомогу. Медична довідка 086 є висновком медичної комісії про придатність людини проходити 
навчання у закладі освіти.
Також потрібно здати необхідні аналізи. У разі потреби пройти діагностичні обстеження і 
обов’язково пройти флюорографію, якщо пройшов рік з моменту попереднього обстеження. 
 	Медична довідка форма 086/о заповнюється на підставі записів в амбулаторній книжці і 
	висновку про стан пацієнта на момент звернення. У ній вказуються паспортні дані, назву
	закладу освіти, тобто Лубенський професійний ліцей.
	У графі «Лікарський висновок про професійну придатність» має бути вказано, що вступник
	придатний навчатися тій професії на яку подав заяву до ЛПЛ.
Іногородні вступники також подають форму N 063/о "Карта профілактичних щеплень"